Politika integrovaného systému řízení
pro oblast kvality, environmentu a BOZP

Společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. zabezpečuje výstavbu rodinných domů, bytových domů, rekonstrukce, opravy fasád, zateplování budov, výstavba výrobních provozů, průmyslových hal, administrativních budov, inženýrských sítí a komunikací.
Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny procesy, které jsou spojeny s poskytovanými produkty a činnostmi přímo nebo nepřímo souvisí s životním prostředím, jsou zatíženy riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podléhají vysokým nárokům na kvalitu.

Vedení společnosti vyhlašuje následující znění politiky integrovaného systému řízení:

  1. Kvalitu našich produktů stavíme na první místo. Trvale pečujeme o spokojenost našich zákazníků a rozvoj dobrých a vzájemně výhodných partnerských vztahů. Neustále hledáme cesty vedoucí ke zvyšování kvality a efektivnosti všech procesů, činností a aktivit týkajících se zákazníka.
  2. Při realizaci stavebních prací vytváříme takové podmínky, aby byla zabezpečena ochrana životního prostředí, zejména s ohledem na snížení možných úniků ropných látek do splaškových a dešťových vod a bezpečnost a ochrana zdraví při práci byla udržována v mezích přijatelného rizika.
    Usilujeme o neustálé zlepšování všech procesů a činností s cílem trvalého zvyšování kvality produktů a činností, snižování nepříznivých vlivů na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, o zlepšování environmentálního profilu a celkové úrovně BOZP.
  3. Respektujeme a dodržujeme požadavky právních předpisů a jiné požadavky pro společnost relevantní v oblasti poskytovaných produktů, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pozorně nasloucháme všem oprávněným požadavkům zainteresovaných stran.
  4. U pracovníků prohlubujeme povědomí o nutnosti jejich odpovědného a pozitivního přístupu ke kvalitě poskytovaných produktů, k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
    Poskytujeme svým pracovníkům potřebné vyškolení a vybavení, které jim umožňuje převzít potřebné odpovědnosti.
  5. Při svých činnostech, realizovaných produktech a činnostech chráníme životní prostředí, šetříme přírodní zdroje, řídíme spotřebu pitné vody, elektrické energie, produkci odpadů, množství emisí do ovzduší a předcházíme jeho znečišťování. Snažíme se řídit dopady svých činností tak, aby byla eliminována existující rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve výškách, manipulaci s břemeny, provozu elektrických zařízení a na pozemních komunikacích, výkopových a bouracích pracích.

K podpoře výše uvedené politiky požaduje vedení společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. od každého pracovníka poctivou práci, prováděnou s vysokou dávkou osobní odpovědnosti, prováděnou v souladu s postupy stanovenými v dokumentaci zavedených systémů řízení.

Vedení společnosti se zavazuje při svém rozhodování ctít a respektovat vyhlášenou politiku. S ohledem na ekonomickou únosnost trvale zabezpečovat potřebné personální, materiálové, finanční a informační zdroje. Politika bude upřesňována do konkrétních cílů a programů.

 

Zlín 11. 5. 2009

Ing. Miroslav Lukšík, CSs., generální ředitel


Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, Česká republika
| Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku